آزمایشگاه استاندارد در مرز باشماق مریوان احداث می شود