از داعیه سلطنت بیمه‌ها تا آنارشیسمی که در نظام سلامت رخنه کرده است