از وضعیت افرادی سهام عدالت ندارند تمایل اوپک به تمدید توافق کاهش تولید