بانک سرمایه 3 منتخب کره شمالی یک اولین برد بانوان والیبالیست در آسیا