برای افزایش 12درصدی حکم معلمان در سال 95 منظور از سایر چیست؟