زمان دقیق شروع بکار شرکت شکیبا سرشت در بیمارستانهای تبریز95