عمده پروژه های عمرانی خراسان رضوی دارای پیشرفت 80 درصد هستند