نگرانی آلمانی از شت برنامه های دوران ریاستش بر جی 20 در سایه تغییر قدرت در آمریکا