کاهش فقر با پرداخت یارانه میسر نمی شود توجه فضیلت افراد در بنگاه های اقتصادی یک اام است