25 هزار نفر تسهیلات کشاورزی در اردبیل دریافت کردند