92 هزار نفر از فارس به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند